Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás jako manažery či investory oslovit s krátkým průřezem služeb poradenského uskupení TOP LEGAL TEAM. SE a z části Vám tak přiblížit důvod jeho vzniku, který byl přirozeným pokračováním i mé předchozí profesní kariéry.

Po  dobu  více  než  dvou  desítek  let mého   působení  jako  samostatného  poradce  či práce  v  auditorské  společnosti  jsme  spolu s mými kolegy
a kolegyněmi v rámci řešení daňových sporů, nebo ve fázi jejich prevence, realizovali klientům úspory v řádech mld. Kč. Při těchto činnostech jsem býval v úzkém styku jak s vlastníky a vrcholovými manažery klientských společností, tak s vedoucími ekonomických a právních oddělení podniků různých zaměření. Měl jsem tak často možnost porozumět způsobu jejich myšlení a pochopit hierarchii jejich priorit. Stejně tak jsem býval svědkem konfrontací potřeb klientů s požadavky kladenými legislativou a s podnikatelským prostředím jako takovým.

Dnes cítím, že jsou zkušenosti tohoto druhu  spolu s  průběžným  vzděláváním  a sledováním  trendů  v oblasti  práva a ekonomie tím, co jako jeden
z atributů našich služeb přináší klientům přidanou hodnotu. Dalšími jsou pak kvalita a vysoká odbornost, jako předpoklad jejich následného zhodnocení v produktech klienta samého. Jakkoli jsou tyto dvě složky vlastností  kvalitních služeb prezentovány jako standard, není jejich dosažení snadné, či snad samozřejmé. Výsledné profesní know how tak jako součást naší korporátní identity opíráme o roky zkušeností a úzké spolupráce našich kolegů.

Proto je mi dnes potěšením  představit Vám naši poradenskou  společnost  jako  klub několika desítek vynikajících specialistů, špičkových oborníků
z řad praktikujících právníků, daňových poradců,  auditorů,  či  uznávaných   členů   akademické obce. Snaha o  poskytování služeb nejvyšší kvality
pro vybranou klientelu je nám závazkem a ctí zároveň.

 

V Praze dne 11. 11. 2017
Jan Škopek

 

 

 


 

 

 

SLUŽBY

V rámci našich služeb poskytujeme právní pomoc ve věcech daní, daňové poradenství a auditorské služby pro klientelu z podnikatelského a investičního sektoru. Služby jsou zajišťovány jak vlastními tak spolupracujícími právníky, daňovými poradci, auditory a ekonomy. Na základě dlouhodobých profesních vztahů spolupracujeme s partnerskými subjekty z oblasti oceňování a notářství. Služby, které z legislativních důvodů nepřísluší vykonávat naší společnosti, jako právnické osobě, jsou vykonávány osobami s příslušnými oprávněními jejich jménem.
 

Našim zaměřením jsou realizace ucelených projektů přeměn společností a restrukturalizace holdingových uskupení. Standardem je komplexní řešení klientovy problematiky ve vzájemných  souvislostech  a  to  jak  z  pohledu korporátního  práva, práva daňového,  tak  z  pohledu výkaznictví
a souvisejících ekonomických disciplín.

 

Dnes již nároky kladené na takto úzce specializovanou poradenskou činnost zdaleka přesahují možnosti běžného poradenského subjektu. Právě komplexnost každého jednotlivého řešení spolu s akcentem na každý detail řešené problematiky vyžaduje teamovou spolupráci úzce specializovaných odborníků. Pro naše kolegy, kteří v minulosti poskytovali a nadále poskytují své služby jak největším tuzemským korporacím, tak významným korporacím nadnárodním, je teamová práce na kvalitních projektech naplněním jejich profesních ambicí.

 

 

 


 

 

 

LIDÉ

 
JUDr. PhDr. Ing. Jan Škopek, Ph.D., DBA, LL.M.

 

 

Profesní praxe při správě mezinárodních investičních vztahů v jurisdikcích italské, švýcarské, liechtenštejnské a monackého knížectví. Zkušenosti v oblasti přeměn, akvizic a restrukturalizací společností. Mimo řádné akademické studium práva a ekonomie absolvováno mimořádné studium kanonického a konfesního práva na TF UK Praha.

Pravidelně publikuje v oblasti daňového práva. Složeny zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu všech stupňů včetně derivátů. Člen České společnosti pro mezinárodní právo, člen Společnosti pro církevní právo, člen Mensa ČR. 

   
 

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

 

 

Renomovaná advokátka a právní specialistka na obchodní právo a právo společností, problematiku realizace investičních celků a mezinárodní právo soukromé. Rozsáhlé zkušenosti získala jako vedoucí právního oddělení a HR přední české obchodní společnosti.

Praxe při přípravách kompletních smluvních dokumentací pro řadu vnitrostátních i mezinárodních investičních transakcí. Kromě akademické působnosti na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde vedla několik odborných předmětů, aktivní lektorská a přednášková činnost u renomovaných soukromých vzdělávacích institucí i v rámci inhouse seminářů, držitelka certifikátů CACE pro smluvní podmínky FIDIC.
 
   
 

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

 

 

Elitní akademička se specializací na právo proti nekalé soutěži a nekalým obchodním praktikám, smluvní právo, právo cenných papírů a reklamní právo.

Vyučuje na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a v řadě dalších vzdělávacích   institucí.   Je   advokátkou,   rozhodcem   Rozhodčího   soudu   při   HK   ČR a   AK  ČR
a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno a autorkou významných odborných publikací a komentářů v oblasti obchodního práva.
 

   
 

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

 

 

Přední česká odbornice s mnohaletou praxí zejména v oblasti korporátního práva a závazkových vztahů. Je vedoucí právního oddělení velké tuzemské holdingové skupiny.

Působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a též jako samostatná mediátorka. Zabývá se lektorskou činností u předních tuzemských vzdělávacích institucí, kde přednáší zejména korporátní právo. Vedle lektorské činnosti se věnuje též odborné činnosti publikační.

 

   
 

Ing. Marie Jakubcová, Ph.D., MBA

 

 

Věnuje   se   transakcím   obchodních    společností   a   tvorbě    transakčních   modelů   se  zaměřením
na optimalizaci jejich daňových dopadů. Specializuje se na koordinované poradenství nejen v daňové, ale i v účetní oblasti v průběhu realizací přeměn společností.

V rámci své vědeckovýzkumné činnosti se zabývá problematikou daní, účetnictví a přeměn obchodních korporací. Je autorkou a spoluautorkou řady vědeckých publikací. V průběhu dlouholeté přednáškové činnosti v oblasti účetnictví a podnikové ekonomiky získala na Fakultě podnikatelské a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně a na vysoké škole AKADEMIE STING, o.p.s. lektorské zkušenosti, které aktivně uplatňuje při in house firemních školeních.


 

   
 

Ing. Michaela Beranová, Ph.D.

 

Komplexní specializace na oblast finančního řízení podniku, účetnictví a finančního výkaznictví včetně vykazování účetních informací dle IFRS. Profesní zkušenosti na poli daňové problematiky, podnikové ekonomiky, finančních analýz, financích podniku a oceňování podniků.

Působila na několika ekonomických vysokých školách, jako je Provozně ekonomická fakulta Mendelovy  Univerzity  v   Brně,   Fakulta   podnikatelská   VUT   v   Brně   a   Fakulta   Managementu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorkou a spoluautorkou mnoha vědeckých publikací, spolu se zahraniční přednáškovou činností v USA, Rusku a většině zemí EU.
 

   
 

Ing. Hana Brožová
Asistentka vedení společnosti

Bc. Vlasta Klekerová
Asistentka vedení společnosti

Lenka Nováková
PR managerka

 

VIZE

V  recentní  době  se  stáváme  svědky  zcela  nového   fenoménu   nejčastěji  nazývaného   Zneužitím   práva  za   účelem  získání  daňové  výhody. Jde o demonstraci exkluzivního postavení státu v procesu stanovování a výběru daní za současného  popření  řady  dosud tradičních právních zásad. Stává se tak obtížným identifikovat, a tedy i respektovat, hranici mezi legální daňovou optimalizací, jakožto přirozeného a racionálního chování každého ekonomického subjektu a mezi zneužitím práva s cílem minimalizovat daňové povinnosti byť stále v rámci platných norem. Poradci, stejně tak jako daňové subjekty samy, se tak často dostávají do situací, kdy jim chybí právní jistota a stabilita v oblasti nahlížení správce daně na jejich hospodářské operace.

Tak jako je imanentní součástí vize našeho teamu permanentní vzdělávání, tak je jím též sledování trendů v oblasti daňové judikatury a to jak tuzemské tak unijní. Tyto trendy analyzujeme, předvídáme jejich vývoj a též tuto problematiku přednášíme a publikujeme v uznávaných vědeckých periodikách. Naší vizí je pak přirozená aplikace těchto nejnovějších tendencí do námi realizovaných či konzultovaných projektů.

 

 


 

 

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom na tomto místě poděkovali našemu dobrému příteli, uměleckému fotografovi mistru Jadranu Šetlíkovi, za překrásné portréty, které jsou ozdobou této naší prezentace.

Top legal team

 

 

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout